Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.
25.04.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен по формите на МСС към 31.03.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер 1 814 хил. лв. спрямо 1 712 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 5,96 %. Към 31.03.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1749 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1538 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 13,72 %.

Към 31.03.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 148 хил. лв. спрямо печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 5 хил. лв.. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 31.03.2017 г. е на стойност 148 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 31.03.2016 г. в размер на 12 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 466 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2016 г. в размер на 406 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 184 хил. лв.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.