Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г.
29.05.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в на комсолидирана база размер 7 906 хил. лв. спрямо 7 959 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 0,66 %. Към 31.03.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 6 830 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на консолидирана база на стойност 6 894 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 0,93 %.

Към 31.03.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 318 хил. лв. спрямо печалба преди облагане с данъци на консолидирана база за същия период на 2016 г. на стойност 148 хил. лв. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2017 г. е на стойност 319 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството на консолидирана база към 31.03.2016 г. в размер на 161 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1131 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2016 г. в размер на 1 057 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 554 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
30.05.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2018 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.

 
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.