Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г.
29.05.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в на комсолидирана база размер 7 906 хил. лв. спрямо 7 959 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 0,66 %. Към 31.03.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 6 830 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на консолидирана база на стойност 6 894 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 0,93 %.

Към 31.03.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 318 хил. лв. спрямо печалба преди облагане с данъци на консолидирана база за същия период на 2016 г. на стойност 148 хил. лв. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2017 г. е на стойност 319 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството на консолидирана база към 31.03.2016 г. в размер на 161 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1131 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2016 г. в размер на 1 057 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 554 хил. лв.

 
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
30.03.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
28.02.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Инстор Медия ЕООД
30.01.2018

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 29.01.2018 г. е извършена продажба на 500 дяла от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД, представляващи 100 % от капитала му на цена от 116 лева за дял или общо 58 000 лв.