Новини
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
29.06.2017

Във връзка с проведеното на 29.06.2017 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г., отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството нетна печалба през 2016 г. в размер на 175 204.12 лв. да не бъде разпределяна между акционерите под формата на дивидент, а да бъде отнесена като неразпределена печалба.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659.

5. Общото събрание на акционерите избра Зарина Василева Генчева за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията и определи брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, а гаранция за управление на новия член на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

6. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева с мандат от 1 година от датата на избора, овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет и прие Статут на одитния комитет на дружеството.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.