Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г.
27.07.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 3 642 хил. лв. спрямо 4 403 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби със 17.28 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 3 560 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 4 061 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 12.34 %.

Към 30.06.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 276 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 186 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 48,39 %.

Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.06.2017 г. е на стойност 276 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 30.06.2016 г. в размер на 186 хил. лв. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.06.2017 г. се увеличава с 48,39 %.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 946 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2016 г. в размер на 949 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 377 хил.лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2016 г. в размер на 351 хил. лв., което представлява повишение със 7,40 %.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.