Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г.
27.07.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 3 642 хил. лв. спрямо 4 403 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби със 17.28 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 3 560 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 4 061 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 12.34 %.

Към 30.06.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 276 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 186 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 48,39 %.

Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.06.2017 г. е на стойност 276 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 30.06.2016 г. в размер на 186 хил. лв. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.06.2017 г. се увеличава с 48,39 %.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 946 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2016 г. в размер на 949 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 377 хил.лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2016 г. в размер на 351 хил. лв., което представлява повишение със 7,40 %.

 
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
30.03.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
28.02.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Инстор Медия ЕООД
30.01.2018

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 29.01.2018 г. е извършена продажба на 500 дяла от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД, представляващи 100 % от капитала му на цена от 116 лева за дял или общо 58 000 лв.