Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.
29.08.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно на МСС към 30.06.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 16 420 хил. лв. спрямо 16 987 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3,34 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 13 893 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 14 633 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 5,057 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 527 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 354 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база със 7.35 %.

Към 30.06.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 545 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 333 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана с 63.66 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30.06.2017 г. е на стойност 548 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 30.06.2016 г. в размер на 347 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.06.2017 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 385 хил. лв. се увеличава с 92,5 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.06.2016 г. на стойност 200 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2210 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2016 г. в размер на 2144 хил. лв., което представлява повишение от 3,078 %.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1048 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2016 г. в размер на 974 хил. лв., което представлява повишение със 7,60 %.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.