Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.
29.08.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно на МСС към 30.06.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 16 420 хил. лв. спрямо 16 987 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3,34 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 13 893 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 14 633 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 5,057 %. Към 30.06.2017 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 527 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 354 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база със 7.35 %.

Към 30.06.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 545 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 333 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана с 63.66 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30.06.2017 г. е на стойност 548 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 30.06.2016 г. в размер на 347 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.06.2017 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 385 хил. лв. се увеличава с 92,5 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.06.2016 г. на стойност 200 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2210 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2016 г. в размер на 2144 хил. лв., което представлява повишение от 3,078 %.

Към 30.06.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1048 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2016 г. в размер на 974 хил. лв., което представлява повишение със 7,60 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г.
03.11.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.
27.10.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.

 
Сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка
04.10.2017

Във връзка с участие на БИЛБОРД АД в обединение по ЗЗД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външна и вътрешна реклама на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“, открита с решение № ЗОП-01-28 от 07.08.2017 г. с възложител Министерство на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., с настоящото уведомяваме, че БИЛБОР АД е получило Решение, че обединението е обявено за участник, спечелил откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което на 03.10.2017 г. е сключен договор за възлагане изпълнението на поръчката.