Новини
Сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка
04.10.2017

Във връзка с участие на БИЛБОРД АД в обединение по ЗЗД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външна и вътрешна реклама на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“, открита с решение № ЗОП-01-28 от 07.08.2017 г. с възложител Министерство на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., с настоящото уведомяваме, че БИЛБОР АД е получило Решение, че обединението е обявено за участник, спечелил откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което на 03.10.2017 г. е сключен договор за възлагане изпълнението на поръчката.

Съгласно представената по процедурата оферта БИЛБОРД АД ще има ангажимент да изработи материали за вътрешна и външна реклама по обособена позиция № 1: „Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 за територията на град София“ в съответствие с техническата спецификация на стойност 310 414,90 лв. без ДДС. Съгласно условията на поръчката изработването на материалите за вътрешна и външна реклама, осигуряването на площите и съоръженията, както и монтажът следва да са завършени до 15.12.2017 г., когато започва рекламната кампания на Българското председателство.

Срокът за изпълнение на договора е от сключването му до 31.07.2018 г. Всички рекламни материали трябва да бъдат изработени, доставени и монтирани до 15.12.2017 г. Срокът, в който рекламните материали ще бъдат разположени по определените локации е 30.06.2018 г. включително.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.
28.11.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.
29.10.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.