Новини
Сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка
04.10.2017

Във връзка с участие на БИЛБОРД АД в обединение по ЗЗД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външна и вътрешна реклама на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“, открита с решение № ЗОП-01-28 от 07.08.2017 г. с възложител Министерство на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., с настоящото уведомяваме, че БИЛБОР АД е получило Решение, че обединението е обявено за участник, спечелил откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което на 03.10.2017 г. е сключен договор за възлагане изпълнението на поръчката.

Съгласно представената по процедурата оферта БИЛБОРД АД ще има ангажимент да изработи материали за вътрешна и външна реклама по обособена позиция № 1: „Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 за територията на град София“ в съответствие с техническата спецификация на стойност 310 414,90 лв. без ДДС. Съгласно условията на поръчката изработването на материалите за вътрешна и външна реклама, осигуряването на площите и съоръженията, както и монтажът следва да са завършени до 15.12.2017 г., когато започва рекламната кампания на Българското председателство.

Срокът за изпълнение на договора е от сключването му до 31.07.2018 г. Всички рекламни материали трябва да бъдат изработени, доставени и монтирани до 15.12.2017 г. Срокът, в който рекламните материали ще бъдат разположени по определените локации е 30.06.2018 г. включително.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
28.02.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Инстор Медия ЕООД
30.01.2018

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 29.01.2018 г. е извършена продажба на 500 дяла от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД, представляващи 100 % от капитала му на цена от 116 лева за дял или общо 58 000 лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
30.01.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.