Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.
27.10.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.09.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 5 381 хил. лв. спрямо 6 261 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 14.06 %. Към 30.09.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 5 288 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 799 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 8.81 %.

Към 30.09.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 312 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 203 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 53.69 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.09.2017 г. е на стойност 312 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 30.09.2016 г. в размер на 203 хил. лв.

Към 30.09.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 299 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2016 г. в размер на 1312 хил. лв., което представлява намаление от приблизително 1 %.

Към 30.09.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 445 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2016 г. в размер на 439 хил. лв., което представлява повишение с 1.37 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
28.02.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Инстор Медия ЕООД
30.01.2018

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 29.01.2018 г. е извършена продажба на 500 дяла от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД, представляващи 100 % от капитала му на цена от 116 лева за дял или общо 58 000 лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
30.01.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.