Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.
27.10.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.09.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 5 381 хил. лв. спрямо 6 261 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 14.06 %. Към 30.09.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 5 288 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 799 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 8.81 %.

Към 30.09.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 312 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 203 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 53.69 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.09.2017 г. е на стойност 312 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 30.09.2016 г. в размер на 203 хил. лв.

Към 30.09.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 299 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2016 г. в размер на 1312 хил. лв., което представлява намаление от приблизително 1 %.

Към 30.09.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 445 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2016 г. в размер на 439 хил. лв., което представлява повишение с 1.37 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
29.06.2018

Във връзка с проведеното на 29.06.2018 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: