Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2018 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 1 816 хил. лв. спрямо 1 814 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 0.11 %. Към 31.03.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1 796 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2017 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 749 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 2.69 %.

Към 31.03.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 195 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 148 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 31.76 %.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 514 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2017 г. в размер на 466 хил. лв., което представлява увеличение от 10.30 %.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 219 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2017 г. в размер на 184 хил. лв., което представлява повишение с 19.02 %.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
29.06.2018

Във връзка с проведеното на 29.06.2018 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
30.05.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.