Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2018 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 1 816 хил. лв. спрямо 1 814 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 0.11 %. Към 31.03.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1 796 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2017 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 749 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 2.69 %.

Към 31.03.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 195 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 148 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 31.76 %.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 514 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2017 г. в размер на 466 хил. лв., което представлява увеличение от 10.30 %.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 219 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2017 г. в размер на 184 хил. лв., което представлява повишение с 19.02 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.
28.11.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.
29.10.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.