Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
30.05.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 486 хил. лв. спрямо 7 906 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби със 7.34 %. Към 31.03.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 6 980 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2017 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 830 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 2.20 %. Към 31.03.2018 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 1 506 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2017 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 1076 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 39.96 %.

Към 31.03.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 340 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 318 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 6.92 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2018 г. е на стойност 342 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.03.2018 г. в размер на 319 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2018 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 233 хил. лв. се увеличава с 2.64 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.03.2017 г. на стойност 227 хил. лв.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1190 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2017 г. в размер на 1131 хил. лв., което представлява повишение от 5.21 %.

Към 31.03.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 550 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2017 г. в размер на 554 хил. лв., което представлява понижение от 0.72 %.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
30.07.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.