Новини
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД през последните 12 месеца
30.06.2016

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка

 
Вписване в търговския регистър на решението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат
27.06.2016

Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
16.06.2016

Във връзка с проведеното на 16.06.2016 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите

 
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
30.05.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен сонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

 
Уведомление
16.05.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 16.06.2016 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 14.05.2016 г. под № 20160514120156.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
20.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

 
Годишен кансолидиран одитиран финансов отчет за 2015 г.
19.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2015 г.
29.03.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен индивидуален одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
26.02.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
01.02.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.