Новини
Уведомление
16.05.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 16.06.2016 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 14.05.2016 г. под № 20160514120156.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
20.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

 
Годишен кансолидиран одитиран финансов отчет за 2015 г.
19.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2015 г.
29.03.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен индивидуален одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
26.02.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
01.02.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.
27.11.2015

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.
29.10.2015

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД през последните 12 месеца
24.07.2015

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността настоящия документ, който препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

 
Редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
30.06.2015

На проведеното на 30.06.2015 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД бяха приети следните решения: