Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.
29.10.2015

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД през последните 12 месеца
24.07.2015

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността настоящия документ, който препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

 
Редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
30.06.2015

На проведеното на 30.06.2015 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД бяха приети следните решения:

 
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.
01.06.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.
30.04.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.
 
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2014 г.
29.04.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2014 г.
 
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2014 г.
31.03.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2014 г.
 
БИЛБОРД АД сключи Договор за инвестиционен кредит с „Българска банка за развитие”АД
20.03.2015
БИЛБОРД АД сключи Договор за инвестиционен кредит с „Българска банка за развитие”АД (ББР) с ЕИК: 121856059, в размер до 3 250 000 (три милиона двеста и петдесет хиляди) евро, служещ за частично рефинансиране на кредитната експозиция на БИЛБОРД АД в ЕБВР (Европейска Банка за Възстановяване и Развитие), съгл. LOAN AGREEMENT от дата 20.12.2012 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
27.02.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
30.01.2015
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.